GOEDKOPE HOST .nl

Rob

 WAAR GOEDE HOSTING EN GOEDKOPE HOSTING ELKAAR TEGENKOMEN


Het basisPLUS pakket van goedkope host: 1,95 Euro per maand. Inclusief domeinnaam, 50 Mb webruimte, 1 Gb bandbreedte en het PLUS pakket. Het standaardPLUS pakket van goedkope host: 4,95 Euro per maand. Inclusief domeinnaam, 100 Mb webruimte, 5 Gb bandbreedte en het PLUS pakket. Het extraPLUS pakket van goedkope host: 8,95 Euro per maand. Inclusief domeinnaam, 250 Mb webruimte, 12,5 Gb bandbreedte en het PLUS pakket. Het superPLUS pakket van goedkope host: 15,95 Euro per maand. Inclusief domeinnaam, 500 Mb webruimte, 25 Gb bandbreedte en het PLUS pakket.


       ONS AANBOD                  

       ONZE SUPPORT              

       WIE WIJ ZIJN                  

       KONTAKT                        

       BESTEL ONLINE              

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van GoedkopeHost.nl, alsmede op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en GoedkopeHost.nl.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door de online-bestelling door de opdrachtgever op de website van GoedkopeHost.nl en aanvaarding van de bestelling door GoedkopeHost.nl. De aanvaarding door GoedkopeHost.nl geschiedt door toezending van een bevestiging van de bestelling per e-mail.

Artikel 3. Prijzen en tarieven

1. Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de door GoedkopeHost.nl opgegeven prijzen en tarieven steeds exclusief B.T.W. en omzetbelasting, franco huis opdrachtgever.

2. GoedkopeHost.nl is gerechtigd haar prijzen en tarieven door middel van een kennisgeving per e-mail aan opdrachtgever periodiek aan te passen. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door GoedkopeHost.nl aangekondigde verhoging, dan is opdrachtgever gerechtigd binnen 7 dagen de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

3. De wijzigingen in prijzen en tarieven tot 10% worden geacht stilzwijgend te worden geaccepteerd en behoeven niet als zodanig te worden vermeld.

4. Bij gebreke van tijdige betaling is GoedkopeHost.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 4. Termijnen

1. Opgave van de afleveringstermijnen, dan wel van enige andere termijn, waarbinnen GoedkopeHost.nl aan haar verplichtingen moet voldoen, wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal nimmer een fatale termijn zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen.

2. In geval van niet tijdige levering of nakoming dient opdrachtgever GoedkopeHost.nl schriftelijk aan te manen, waarbij aan GoedkopeHost.nl alsnog een redelijke verlenging van de leveringstermijn wordt toegestaan. Eerst indien deze termijn wordt overschreden, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover nog geen levering heeft plaatsgevonden, zonder dat GoedkopeHost.nl overigens in dat geval tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid blijft steeds beperkt tot het bedrag, dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht of bij duurovereenkomsten tot een factuurbedrag over een periode van maximaal zes maanden. In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan Ä 2.500,00.

2. GoedkopeHost.nl zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:

 • onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van opdrachtgever.
 • verlies van gegevens. Opdrachtgever zal zorgdragen voor back-ups van bestanden, respectievelijk kopieŽn van andere gegevens, die door opdrachtgever aan GoedkopeHost.nl ter beschikking worden gesteld.
 • iedere tekortkoming van opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van en voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
  Indien de in de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens GoedkopeHost.nl, zal opdrachtgever GoedkopeHost.nl hiervan vrijwaren.

  3. GoedkopeHost.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie.

  4. GoedkopeHost.nl zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks een derde dan wel zijn verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

  Artikel 6. Overmacht

  Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan GoedkopeHost.nl niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend, storingen in de diensten of netwerken van derden en uitval van de electriciteitsvoorziening aan GoedkopeHost.nl.

  Artikel 7. Privacy

  GoedkopeHost.nl onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij GoedkopeHost.nl hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met deze algemene voorwaarden.

  Artikel 8. Toepasselijk recht

  1. Op iedere overeenkomst tussen GoedkopeHost.nl en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens koopverdrag.

  2. Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiende uit, of verband houdende met door GoedkopeHost.nl gedane offertes en met GoedkopeHost.nl gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Amsterdam, behalve indien het geschil behoort tot de competentie van de Kantonrechter. Dit beding strekt uitsluitend ten behoeve van GoedkopeHost.nl.

  II. HOSTING EN DOMEINREGISTRATIE

  Artikel 1. Onderwerp

  GoedkopeHost.nl biedt hosting-diensten aan, waaronder wordt verstaan:
  a. Het ter beschikking stellen van een hosting-account met een vooraf vastgestelde hoeveelheid schijfruimte en dataverkeer, onder andere voor het plaatsen van een of meer webpaginaís. GoedkopeHost.nl stelt de schijf- en dataruimte steeds ter beschikking voorzover de klant de door hem gestelde hoeveelheid nog niet overschreden heeft. De afnemer zal de beschikbaarheid van de schijf- en dataruimte zelf in de gaten houden;
  b. Het in stand brengen en houden van verbindingen die via het systeem van GoedkopeHost.nl met het internet gemaakt kunnen worden inclusief het ter beschikking stellen van de website voor raadpleging op het internet;
  c. Het verzorgen van/ter beschikking stellen van uitwijkdiensten, indien gebruik c.q. de bereikbaarheid van de website ten gevolge van enige andere oorzaak blijvend onmogelijk is;
  d. Het leveren van gebruiksondersteuning.

  Artikel 2. Domeinnaamregistratie

  1. GoedkopeHost.nl zal - indien nodig - de voor de website benodigde domeinnaam of namen doen aanvragen (bijvoorbeeld bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, SIDN).

  2. Indien om wat voor reden dan ook deze overeenkomst wordt beŽindigd en de hosting-diensten door een andere hosting provider overgenomen worden, zal GoedkopeHost.nl alle medewerking verlenen bij de verhuizing van het domein naar een andere hosting provider.

  Artikel 3. Verplichtingen afnemer

  1. Afnemer zal door het gebruik van de hosting-dienst van GoedkopeHost.nl geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen. In het bijzonder zal de afnemer:

 • de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen;
 • geen porno openbaar maken of verspreiden;
 • geen informatie met een racistische inhoud verspreiden;
 • geen informatie met een discriminerende inhoud verspreiden;
 • geen informatie met een erotische inhoud verspreiden;
 • niet sexueel intimideren of op andere wijze personen lastig vallen;
 • niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;
 • zich geen toegang trachten te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij/zij niet geautoriseerd is;
 • niet ongevraagd in grote aantallen op het internet berichten met dezelfde inhoud posten of verzenden via e-mail;
 • geen virussen verspreiden;
 • niet zodanig gebruik maken van de dienst dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van GoedkopeHost.nl wordt verhinderd;
 • ervoor zorgdragen dat de website(s) van afnemer geschikt is (zijn) voor alle leeftijden.

  2. Indien afnemer, naar het oordeel van GoedkopeHost.nl, handelt in strijd met de verplichtingen zoals vastgelegd in lid 1 van dit artikel, of overigens oneigenlijk gebruik maakt van de dienst van GoedkopeHost.nl, is GoedkopeHost.nl gerechtigd met onmiddellijke ingang de hosting-dienst te blokkeren, zonder dat GoedkopeHost.nl tot enige schadevergoeding gehouden is.

  3. Het is afnemer toegestaan de diensten van GoedkopeHost.nl ter beschikking te stellen aan derden. Daarbij zullen de voorwaarden gelden zoals deze gelden tussen GoedkopeHost.nl en afnemer. Indien GoedkopeHost.nl onverhoopt mocht constateren dat een derde in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden, is GoedkopeHost.nl gerechtigd de hosting-account van afnemer te blokkeren.


 •   © 2003-2005, GoedkopeHost.nl. Alle rechten voorbehouden.