GOEDKOPE HOST .nl

Rob

 WAAR GOEDE HOSTING EN GOEDKOPE HOSTING ELKAAR TEGENKOMEN


Het basisPLUS pakket van goedkope host: 1,95 Euro per maand. Inclusief domeinnaam, 50 Mb webruimte, 1 Gb bandbreedte en het PLUS pakket. Het standaardPLUS pakket van goedkope host: 4,95 Euro per maand. Inclusief domeinnaam, 100 Mb webruimte, 5 Gb bandbreedte en het PLUS pakket. Het extraPLUS pakket van goedkope host: 8,95 Euro per maand. Inclusief domeinnaam, 250 Mb webruimte, 12,5 Gb bandbreedte en het PLUS pakket. Het superPLUS pakket van goedkope host: 15,95 Euro per maand. Inclusief domeinnaam, 500 Mb webruimte, 25 Gb bandbreedte en het PLUS pakket.


       ONS AANBOD                  

       ONZE SUPPORT              

       WIE WIJ ZIJN                  

       KONTAKT                        

       BESTEL ONLINE              

Het auteursrecht op alle documenten en bijbehorende grafische voorstellingen die vanaf deze server kunnen worden gedownload berust bij GoedkopeHost.nl.

Met betrekking tot op deze website beschikbare documenten

Het is je NIET toegestaan de op deze server beschikbare documenten en bijbehorende grafische voorstellingen te gebruiken, anders dan voor persoonlijk gebruik tijdens het bezoek aan deze website. Het gebruik voor andere doeleinden is bij de wet uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot civiel- en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen zoveel mogelijk worden vervolgd.

De (onderdelen van) GoedkopeHost.nl websites zijn beschermd door het internationale auteursrecht, de merkenwet, wet op de oneerlijke concurrentie en door andere wetten en mogen niet volledig of gedeeltelijk worden verveelvoudigd of nagemaakt. Er mag geen logo, afbeelding of geluid van de GoedkopeHost.nl website worden verveelvoudigd of opnieuw worden doorgegeven, tenzij GoedkopeHost.nl hiervoor uitdrukkelijk haar toestemming heeft gegeven.

GoedkopeHost.nl doet geen toezeggingen met betrekking tot de geschiktheid voor enig doel van de informatie in de documenten en bijbehorende grafische voorstellingen die op deze server worden gepubliceerd. Al deze documenten en bijbehorende grafische voorstellingen worden zonder enige vorm van garantie verstrekt. GoedkopeHost.nl wijst hierdoor alle garanties met betrekking tot die informatie, daaronder begrepen alle impliciete garanties met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel, of garanties dat de informatie niet inbreukmakend is, van de hand. In geen geval is GoedkopeHost.nl aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens of gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige daad, als gevolg van of in verband met het gebruik of de prestaties van op deze server beschikbare informatie.

Het is mogelijk dat de op deze server gepubliceerde documenten en bijbehorende grafische voorstellingen technische onvolkomenheden of drukfouten bevatten. Van tijd tot tijd worden in de daarin vervatte informatie wijzigingen aangebracht. GoedkopeHost.nl kan te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen in de op de server beschreven producten en/of programma's aanbrengen.

Met betrekking tot op deze website beschikbare documenten en diensten

In geen geval is GoedkopeHost.nl aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens of gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige daad, als gevolg van of in verband met het gebruik of de prestaties van op deze server beschikbare documenten of informatie, of de verlening of het verzuim tot verlening van diensten vanaf deze server.

Met betrekking tot het indienen van claims bij inbreuk op het auteursrecht

Kennisgevingen over vermeende inbreuken op het auteursrecht dienen te worden gestuurd naar .

AUTEURSRECHT: Copyright 2004 GoedkopeHost.nl. Alle rechten voorbehouden.

HANDELSMERKEN: Alle op deze site genoemde product- of bedrijfsnamen kunnen merken van hun respectieve eigenaren zijn. De in dit document voorkomende namen van bedrijven, producten, personen, karakters en/of data zijn verzonnen en niet bedoeld om te verwijzen naar bestaande personen, bedrijven, producten of gebeurtenissen, tenzij anders is aangegeven.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.

Voor vragen of problemen in verband met deze service kunt je contact opnemen met .  © 2003-2005, GoedkopeHost.nl. Alle rechten voorbehouden.